هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240222

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-دی - 1:day /انگلیسی
5-طلایی - 1:golden /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-طلا - 1:gold /انگلیسی
11-استیل - 1:steel /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
16-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-گرد - 1:round /انگلیسی
27-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-نه - 1:no /انگلیسی
30-نگین - 1:negin /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
35-دست - 1:hand /انگلیسی
36-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
41-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
42-گردن - 1:neck /انگلیسی
43-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-گل - 1:flower /انگلیسی
47-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
52-لاتین - 1:latin /انگلیسی
53-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
54-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-پر - 1:feather /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-کیف - 1:bag /انگلیسی
59-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
60-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
61-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
62-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
63-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
66-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
67-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
68-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
69-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
70-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
71-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
72-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
73-پا - 1:foot /انگلیسی
74-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
75-فارسی - 1:persian /انگلیسی
76-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
77-اسی - 1:esi /انگلیسی
78-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
79-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
80-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
81-تاج - 1:crown /انگلیسی
82-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
83-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
84-معمولی - 1:normal /انگلیسی
85-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
86-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
87-متوسط - 1:medium /انگلیسی
88-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
89-سوغاتایران -
90-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
91-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
92-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
93-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
94-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
95-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
96-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
97-گوش - 1:ear /انگلیسی
98-فلزی - 1:metal /انگلیسی
99-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
100-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره