هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220927

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-استیل - 1:steel /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-طلایی - 1:golden /انگلیسی
21-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
30-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-دی - 1:day /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-طلا - 1:gold /انگلیسی
37-گل - 1:flower /انگلیسی
38-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
39-دست - 1:hand /انگلیسی
40-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
41-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
42-کوچک - 1:small /انگلیسی
43-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
52-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
53-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
54-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
55-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
56-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
57-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
58-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
61-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
62-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
63-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
67-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
68-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
69-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
70-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
71-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
72-ساده - 1:simple /انگلیسی
73-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
74-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
75-تاج - 1:crown /انگلیسی
76-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-گیره - 1:clamp /انگلیسی
79-آویز - 1:medallion /انگلیسی
80-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
81-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
82-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
83-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
84-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
85-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
86-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
87-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
88-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi, 3:beadedbracelet /انگلیسی, 4:beadsbracelet /انگلیسی
89-متوسط - 1:medium /انگلیسی
90-معمولی - 1:normal /انگلیسی
91-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
92-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
93-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
94-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
95-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
96-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
97-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
98-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi, 2:beadedbracelet /انگلیسی
99-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
100-کشی - 1:elastic /انگلیسی
101-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی