هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230929

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-طلایی - 1:golden /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-استیل - 1:steel /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-طلا - 1:gold /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
17-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
20-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دی - 1:day /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-نگین - 1:negin /انگلیسی
28-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
29-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
30-ندا - 1:neda /انگلیسی
31-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-دست - 1:hand /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
36-گل - 1:flower /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
39-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
40-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
41-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
42-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-کیف - 1:bag /انگلیسی
46-پر - 1:feather /انگلیسی
47-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
48-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
49-بزرگ - 1:big /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
52-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
53-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
54-گرد - 1:round /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
57-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
58-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
59-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
60-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
61-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
62-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
63-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
64-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
65-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
66-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
67-معمولی - 1:normal /انگلیسی
68-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
69-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
72-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
73-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
74-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
75-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
76-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
77-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
78-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
79-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
80-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
81-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
82-تاج - 1:crown /انگلیسی
83-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
84-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
85-گیره - 1:clamp /انگلیسی
86-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
87-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
88-گوش - 1:ear /انگلیسی
89-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
90-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
91-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
92-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
93-متوسط - 1:medium /انگلیسی
94-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
95-مینی - 1:mini /انگلیسی
96-ساده - 1:simple /انگلیسی
97-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
98-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
99-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
100-فلزی - 1:metal /انگلیسی
101-مشکی - 1:black /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره